ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปรียาภรณ์ สุขคุ้มบ้านหนองชุมแสงลาออกจากราชการ 
2นางสาวพรพรรษา รักสกุลบ้านเหนือคลองรร.บ้านคลองหิน สพป.กระบี่
3นางสาววรุณี สาวปอบ้านเกาะลิบงรร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่
4นางสาววิลาวัณย์ ฆังคะรัตน์บ้านลำภูรารร.บ้านทุ่งหนองแห้ง สพป.ตรัง เขต 1
5นางพัชรินทร์ ชุมอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านคลองเต็ง สพป.ตรัง เขต 1
6นางสาวลดาวรรณ ข่วยเรืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดนานอน สพป.ตรัง เขต 1
7นางสาวอัจฉราภรณ์ เกลี้ยงหวานบ้านหนองชุมแสงรร.บ้านควนไม้ดำ สพป.ตรัง เขต 1
8นางสาวศิริลักษณ์ มานูบ้านช่องหารรร.บ้านหนองไทร สพป.ตรัง เขต 1
9นายยงยุทธ์ แซ่ตั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านหาดเลา สพป.ตรัง เขต 1
10นางสาวอรณี มงชูบ้านหนองชุมแสงรร.วัดโหละคล้า สพป.ตรัง เขต 1
11นางสาวพัชรี เถรว่องบ้านทุ่งอิฐรร.บ้านบางยาง สพป.ตรัง เขต 1
12นางรัชราพร ทองรักศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
13นางสาวกมลวรรณ ชูระมานบ้านบาตูปูเต๊ะรร.วัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1
14นางสาวพิราวรรณ ชูคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดช่องเปี่ยมราษฏร์ สพป.ตรัง เขต 1
15นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดไพรสนฑ์ สพป.ตรัง เขต 1
16นายภูริภัทร หยงสตาร์บ้านเกาะมุกด์รร.บ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต 1
17นายพลศิลป์ ตรังคบุรีรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านโคกชะแง้ สพป.ตรัง เขต 1
18นางสาวรัชนีพร มากขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.ไทยรัฐวิทยา 39 สพป.ตรัง เขต 1