ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายภูเบศวร์ อยู่ด้วงวัดโคกเลียบรร.บ้านปากยาง สพป.พิษณุโลก เขต 2
2นางสาวจุฬาลักษณ์ แหลมทองบ้านต้นปรงรร.นิคมพัฒนา 6 สพป.นราธิวาส เขต 2
3นางแก่นกานต์ สุวรรณเวลาบ้านโคกยางรร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง
4นายจเร ตุดบัตรบ้านหนองชุมแสงรร.บ้านหน้าวัง สพป.พัทลุง เขต 2
5นางสาวกนกวรรณ เอ็มเอ็มวัดควนเมารร.บ้านนายายหม่อม สพป.ตรัง เขต 1
6นางสาวจีราภรณ์ ธรรมเสริมสกุลบ้านท่าส้มรร.บ้านบางยาง สพป.ตรัง เขต 1
7นางวราภรณ์ มณีศรีบ้านหนองศรีจันทร์รร.บ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
8นางอารีรัตน์ กุลพัตร์บ้านต้นปรงรร.วัดไทรทอง สพป.ตรัง เขต 1